Groningerstraat 94

Jaarverslagen

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013

De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. Het bestuur en de commissies werken actief aan de bloei van de vereniging. De leidende gedachte hierbij is: werken voor de vereniging is vrijwillig en belangeloos, maar niet vrijblijvend.

Het verenigingsjaar begon met wennen aan de nieuwe omgeving: het kantoor aan de Vaart ZZ 71, dat in de zomervakantie van 2012 werd betrokken, moest worden ingericht. In het nieuwe kantoor is meer ruimte voor het archief. Het archief werd flink uitgebreid. De leden van de AHV en anderen weten de vereniging (en het archief) steeds beter te vinden. Niet alleen om dingen te vragen en op te zoeken, maar ook andersom: de vereniging ontving vele waardevolle schenkingen zoals foto’s en boeken. De Belastingdienst heeft de Asser Historische Vereniging de ANBI-status toegekend. Dit is van belang voor schenkingen in de vorm van geld: giften zijn nu aftrekbaar. Het is vast niemand ontgaan dat er op meerdere plaatsen in Assen Struikelstenen zijn gelegd ter nagedachtenis aan Assenaren die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. De Asser Historische Vereniging draagt dit initiatief een warm hart toe en heeft de kosten van twee stenen op zich genomen.
Overal in Assen zijn de vele vrijwillig(st)ers van de Asser Historische Vereniging actief geweest. U hebt ze kunnen zien tijdens lezingen, bij stadswandelingen, op wijkfeesten, bij de Open Monumentendag en allerlei andere activiteiten in de stad. In de bibliotheek in De Nieuwe Kolk is een historisch infopunt ingericht door de vereniging en er zijn vele contacten met zusterverenigingen, andere instellingen en de gemeente Assen. In de eerste helft van 2013 is een nieuwe folder van de vereniging ontwikkeld, die door heel Assen is verspreid. Zo neemt de vereniging een steeds duidelijker plaats in in de Asser samenleving!

Bestuur
Het bestuur van de AHV werd in het jaar 2011-2012 gevormd door:
Erik Appel        voorzitter,
Pieter Diekema        ict,
Kees van Ee        penningmeester,
Ben Geitenbeek    coördinator stadsgidsen en archief,
Kitty Janssen        secretaris,
Hans Sluiter        projecten,
en Theun Vlieger    ict.
Het bestuur vergaderde van september tot en met juni elke maand in het eigen kantoor aan de Vaart Zuidzijde 71.
De ledenadministratie werd in de loop van dit jaar in handen gelegd van Douty Nicolai.

Ledenaantal
Op 1 augustus 2012 had de AHV 1630 leden. Het nieuwe verenigingsjaar begint op 1 augustus 2013 met ruim 1700 leden, waaronder 80 combi-leden. Hiervan wonen zestien leden in het buitenland. De AHV heeft ook enkele donateurs en wisselt tijdschriften uit met zusterverenigingen.

Programma-activiteiten voor leden
1.    Maandag 24 september 2012 met bijna honderd bezoekers: jaarvergadering, geschiedenisquiz (samengesteld en gepresenteerd door Bernd Otter), presentatie over de verhuizing en de stand van zaken binnen de vereniging door voorzitter Erik Appel.
2.    Donderdag 22 november 2012 met ruim honderd bezoekers: de geplande lezing kon niet doorgaan, maar gelukkig werd goede vervanging gevonden in de personen van Wil Al en Alex Knipping, die vertelden over het Asserbos.
3.    Maandag 21 januari 2013 werd door de extreme weersomstandigheden de ledenavond noodgedwongen afgelast. De geplande lezing over apotheek Themmen en de geschiedenis van de farmacie wordt op een later tijdstip alsnog gehouden.
4.    Maandag 11 april 2013 met ruim honderd bezoekers: Niek van der Oord vertelde over de oorlogservaringen van zijn moeder, Jenny Stern, en haar familie. De familie Stern had een bekende modezaak in de Marktstraat. Mevrouw Stern was ook aanwezig.
5.    Zaterdag 1 juni 2013 met vijftig deelnemers: excursie naar Schokland en Kampen.

Asser Historisch Tijdschrift
Het Asser Historisch Tijdschrift verscheen dit jaar vier keer. De redactie werd gevormd door Bernd Otter (hoofdredacteur), Bert Ritsema (eindredacteur), Martin Hiemink (fotoredactie), Bertus Boivin (secretaris), Ger Gramsma en Roelof Hoekman. Het Asser Historisch Tijdschrift werd tot en met het laatste nummer van 2012 vormgegeven door Eddie Vermeeren en gedrukt bij Van Gorcum. Sinds het eerste nummer van 2013 was de vormgeving in handen van Jetze Smit en werd het blad gedrukt bij Scholma Druk. Diverse boekhandels in Assen verkochten losse nummers.

Commissie stadsgidsen
In het voorjaar en najaar werden de traditionele vergaderingen van de stadsgidsen gehouden. De stadswandelingen kunnen door groepen worden geboekt via de VVV. Dit voorjaar besloten de stadsgidsen in samenwerking met het Drents Archief als proef tot een kleine uitbreiding van de Centrumwandeling. Als het Drents Archief geopend is, kunnen de gidsen met hun wandelaars de kloostergang bezoeken.

Archiefcommissie
De openstelling van het archief (elke maandagavond van 19.00 – 21.00 uur; andere tijden op afspraak mogelijk) trok steeds meer mensen. Er wordt gekeken of de vaste openingstijden kunnen worden verruimd. De leden van de archiefcommissie maken het archief steeds toegankelijker, ook digitaal. Het archief is uitgebreid met diverse schenkingen van particulieren en verenigingen, die in de nieuwsbrief zijn vermeld.

Ict-commissie
Door de ict-commissie werd dit jaar vooral hard gewerkt aan de nieuwe ledenadministratie. Deze administratie is nu zeer professioneel opgezet en is door de ledenadministrateur en enkele bestuursleden vanaf elke computer te raadplegen. Er kwamen vaste mailadressen voor onder andere ledenadministratie en secretariaat.

Foto-video-commissie
Bij elke bijzondere gebeurtenis in Assen was minstens één lid van de foto-video-commissie aanwezig om foto’s of filmopnamen te maken. Deze foto’s en films vormen onschatbaar archiefmateriaal voor de toekomst.

Promotiecommissie
De commissie heeft tot taak de promotiekraam van de vereniging te beheren, lezingen te regelen en de losse verkoop van het tijdschrift te regelen. De aanvragen voor lezingen namen sterk toe en op steeds meer plaatsen in Assen was het Asser Historisch Tijdschrift te koop. De kraam van de vereniging was niet alleen te vinden op de ledenavonden, maar ook bij andere gelegenheden zoals de Open Monumentendag en diverse wijkfeesten. Er zijn door medewerk(st)ers van de Asser Historische Vereniging zeven lezingen op diverse locaties gegeven.

Hierboven zijn enkele commissies genoemd, maar er zijn nog veel meer mensen actief voor de Asser Historische Vereniging. Zo zijn er bijvoorbeeld ook nog de wijn-commissie, de commissie beeld en geluid en de commissie beelden en kunstwerken. Al deze vrijwillig(st)ers blijven goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging door het maandelijkse Info Intern, een nieuwsbrief waarin het bestuur actuele zaken meldt.
Al met al is en blijft de Asser Historische Vereniging druk bezig. Wilt u actief meehelpen? Er zijn altijd mensen nodig om de diverse taken binnen de vereniging op een goede manier uit te voeren. Iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd en alle leden die enthousiast de ledenactiviteiten hebben bezocht, het tijdschrift hebben gelezen, de tentoonstelling hebben bezocht of hoe dan ook met de vereniging hebben meegeleefd: hartelijk dank en tot ziens in ons nieuwe verenigingsjaar!

Augustus 2013,
bestuur Asser Historische Vereniging
F. Appel, voorzitter
K. Janssen, secretaris

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners